#
  • #
  • #
  • #

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze przedsiębiorstw
prowadzonym przez GIOŚ jako Wprowadzający sprzęt i podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt
to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.


Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

1.Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
2.Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
3.Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
4.Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na w www.remondis-electro.pl
5.Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego
dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika
jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.
Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Do prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zachęcamy wspólnie z firmami ELECTRO-SYSTEM S.A. i REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.